HPE

  • bannerdhcd2018

 DHCD thuong nien 2018

 

infomation
E-mail Print PDF
        hpe-logo
    Supermart of Solutions                          
           CTCP ĐIỆN TỬ CHUYÊN DỤNG HANEL
Hanel Professional Electronics JSC.,
Trụ sở: Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower Tower, Phố Lê Văn Lương,
Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại : 84.24.66666788/799/996     Fax: 84.24.66666899

Website : www.hpe.vn

                   Hà nội, ngày      tháng      năm 2018

                                         GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi:   HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ CHUYÊN DỤNG HANEL 

Tên nhà đầu tư: ….………………………………………………………………………….………….
Tên người đại diện tổ chức (nếu nhà đầu tư là tổ chức): ………………….…………………………….
Là cổ đông của Công ty Cổ phần Điện tử chuyên dụng Hanel.
CMND/hộ chiếu số:…………….…….………,Cấp ngày……tháng…...năm…….Tại:…….…………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….……………
Tổng số cổ phần sở hữu chốt trước ngày 30/04/2018:
Bằng số :………………………(bằng chữ:……………………………………………………………...)
Nay ủy quyền cho:
Ông/Bà: …………………………………………………………………………………………………
Tên tổ chức (nếu nhà đầu tư là tổ chức): ………………….……………………………………………
CMND/GPKD số:…………..…………,Cấp ngày……tháng……năm……. Tại:……………………..
Địa chỉ: ………………………………………………………………………….………………………
Điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………………………………...

 

Được quyền thay thế tôi (Công ty) tham dự, biểu quyết tại ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
của Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel, tổ chức vào ngày 26/5/2018
Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do người được ủy quyền nhân danh tôi thực
hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong
việc ủy quyền này.

 

                            NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN                          
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên/ Đóng dấu (nếu là tổ chức)
 
 
 
 

Đại hội cổ đông 2018 (26.05.2018)

Liên hệ

Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel - HPE

  • Trụ sở: Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, Phố Lê Văn Lương, TP. Hà nội, Việt Nam
  • Tel: +8424 66666788/799/996
  • Fax: +8424 66666899
  • Email: contact@hpe.vn